Kwaliteit

NEN 15224

Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede zorg te leveren waarbij het belang van onze kinderen altijd voorop staat. We zijn elke dag bezig onze zorg kwalitatief hoog te houden en als het even kan nog beter te maken. Op basis van informatie van onze cliënten en in samenwerking met de branche hebben wij normen opgesteld waaraan onze dienstverlening moet voldoen.

Jaarlijks wordt onze zorg aan deze normen getoetst door L’Loyds en als het nodig is passen we onze processen en werkwijze aan. Zo zorgen we ervoor dat onze zorg- en dienstverlening steeds wordt verbeterd.

 

ANBI

De Stichting Kinderhospice Binnenveld heeft een ANBI status. De benodigde documenten hiervoor vindt u onder publicaties.

Klanttevredenheid

MEI Marketing & Research onderzoekt iedere twee jaar de
tevredenheid van ouders over de zorg voor hun kind binnen Kinderhospice Binnenveld. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle leden van branchevereniging BINKz. De basis voor het onderzoek vormen de onderwerpen die genoemd worden in het Handvest Kind en Zorg (Stichting Kind en Ziekenhuis). Deze onderwerpen zijn: communicatie en informatie, planning en organisatie, medewerkers, gebouw en faciliteiten, verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging en pedagogisch klimaat.

In 2023 is het onderzoek uitgevoerd en kreeg het Kinderhospice een 8.6 als totaalcijfer. Hier zijn we erg trots op. Meer bevindingen leest u hier: 

KTO-2023

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat onze ideeën of wensen uiteenlopen of dat er een fout gemaakt is. Wij willen dit dan graag zo snel mogelijk met u bespreken om hierin tot een oplossing te komen.

De eerste stap is om uw ontevredenheid of suggestie te bespreken met de betreffende medewerker(s). Komt u er samen niet uit, schakel dan de leidinggevende van de medewerkers in. Als dit voor u niet wenselijk is, kunt u de klacht mailen naar info@kinderhospicebinnenveld.nl. De klachtenfunctionaris van het Kinderhospice neemt binnen 2 weken contact met u op.

Komt u er niet uit dan zijn wij als Kinderhospice ook aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een erkende geschillencommissie waar u via hun website uw klacht kunt indienen. 

De volledige klachtenregeling van Kinderhospice Binnenveld is hier te lezen. 

Klachtenregeling

Privacy

Wij streven als Kinderhospice continue naar het leveren van goede, veilige zorg voor onze kinderen. Recht op privacy en omgang met gevoelige gegevens horen ook bij het leveren van goede en veilige zorg.

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u hieronder lezen.

Privacy-statement-algemeen-website

Privacy-statement-clienten-en-medewerkers-website

Disclaimer-website.docx

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij zetten ons in om een veilige, ondersteunende en liefdevolle omgeving te bieden voor de kinderen. Als onderdeel van onze toewijding aan de bescherming van kinderen, hebben wij een uitgebreide meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd.

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan voor professionals die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg. Deze code helpt ons om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig te herkennen en de juiste stappen te ondernemen. Het uiteindelijke doel is om de veiligheid van kinderen te waarborgen en hen de best mogelijke zorg te bieden.

Stappen van de Meldcode

Voor meer informatie over de meldcode kijk op https://www.augeo.nl/themas/meldcode.

Aandachtsfunctionarissen

Binnen Kinderhospice Binnenveld hebben we aandachtsfunctionarissen die speciaal zijn opgeleid om om te gaan met meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en kunnen u helpen bij het volgen van de meldcode. Onze aandachtsfunctionarissen zorgen ervoor dat elk signaal serieus wordt genomen en dat de juiste stappen worden ondernomen.

Waarom is de meldcode belangrijk?

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben diepgaande en langdurige gevolgen voor kinderen. Het is onze plicht om alert te zijn op signalen en om direct actie te ondernemen wanneer nodig. De meldcode helpt ons om systematisch en zorgvuldig te werk te gaan, waardoor we bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Wat kunt u doen?

Als ouder, verzorger, vrijwilliger of bezoeker van Kinderhospice Binnenveld kunt u ook bijdragen aan een veilige omgeving:

  • Wees alert op signalen: Let op veranderingen in het gedrag of fysieke tekenen bij kinderen.
  • Meld uw zorgen: Als u zich zorgen maakt over een kind, bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Uw melding kan het verschil maken.
 

Wij bij Kinderhospice Binnenveld zijn vastberaden om een veilige haven te bieden voor kinderen en hun families. De meldcode is een essentieel onderdeel van onze zorg en bescherming. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze kwetsbare kinderen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze meldcode? Neem dan contact met ons op. Wij staan altijd klaar om u te helpen.

Namens de aandachtsfunctionarissen,

Gerda Eshuis, GEshuis@kinderhospicebinnenveld.nl (kinderverpleegkundige)

Akkie Heeres, AHeeres@kinderhospicebinnenveld.nl (leidinggevende vrijwilligers)

Nathalie Quint, NQuint@kinderhospicebinnenveld.nl (leidinggevende verpleegkundig team)

Vertrouwenspersoon

Mocht de oplossing van uw klacht niet tot de gewenste uitkomst zijn of is de vraag of klacht te precair, dan is het altijd mogelijk contact op te nemen met één van onze vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen van Kinderhospice Binnenveld hebben als primaire rol de opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag en/of casussen met betrekking tot integriteit (hebben) ervaren. Onze medewerkers zijn zowel de collega’s met een dienstbetrekking als ook onze vrijwilligers.

Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen ook van betekenis voor de voorlichting over ongewenste omgangsvormen en integriteit en voor gevraagd en ongevraagd advies aan het management, directie en bestuur.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich “veilig” voelt in het Kinderhospice en doen er alles aan om dat te bewerkstelligen. Wanneer er zich iets voordoet wat dit gevoel van veiligheid in de weg staat neem dan laagdrempelig contact op met de interne – of de externe vertrouwenspersoon.

Ingeborg van der Net vervult de functie van interne vertrouwenspersoon binnen Kinderhospice Binnenveld. Zij is per e-mail te bereiken op Ivdnet@kinderhospicebinnenveld.nl.

Jeannette Mulder vervult de functie van externe vertrouwenspersoon. Zij is per e-mail te bereiken via vertrouwenspersoon@szamen.nl of telefonisch via 033-2859244.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kenmerken die verwacht mogen worden van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht.